Schronisko

Schronisko zapewnia całodobową opiekę, trzy posiłki dziennie, pokoje 4 osobowe, działania aktywizujące, pracę socjalną.

Rodzaj oferowanych usług:

 • możliwość całodobowego pobytu,
 • wyżywienie,
 • odzież,
 • kąpiel,
 • otrzymanie środków higieny osobistej i dezynfekującej,
 • poradnictwo specjalistyczne – pracownik socjalny.

PRACA SOCJALNA, która prowadzona jest z osobami przebywającymi w schronisku:

 • nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego OPS-u,
 • ogólne rozeznanie przyczyny bezdomności, oczekiwań i potrzeb danej osoby,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów np. wyrobienie dowodu osobistego,
 • motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji,
 • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach korzystania z różnych form  pomocy,
 • uczenie i egzekwowanie zachowania higieny osobistej,
 • inne formy pomocy w miarę możliwości placówki,
 • diagnoza socjalno-bytowa na podstawie wywiadu środowiskowego,
  i rozpoznania   kierownictwa placówki,
 • sporządzenie planu pomocy – praca kontaktowa w miarę możliwości psychofizycznych mieszkańca,
 • aktywizowanie zawodowe, rejestracja w PUP, kursy zawodowe,
 • w odniesieniu do osób chorych i w podeszłym wieku:
  – motywowanie do podjęcia i kontynuacji leczenia, pomoc w kompletowaniu dokumentacji lekarskiej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i komisji lekarskiej ZUS,
 • udzielanie wsparcia w kontaktach z urzędami,
 • nawiązywanie kontaktów z członkami rodziny,
 • sprawdzanie możliwości uzyskania pomocy ze strony krewnych, odnawianie więzi rodzinnych,
 • kontakt z Wydziałem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta,
 • motywowanie do zmiany stylu życia poprzez realizację konkretnych projektów np. budzenie potrzeby zatrudnienia, uzyskania stałego źródła dochodu, podjęcie udziału w terapii na terenie placówki lub na „zewnątrz”, poprawa organizacji czasu wolnego, kształtowanie umiejętności gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, kształtowanie nawyków higienicznych, prawidłowych kontaktów międzyludzkich i zachowań społecznych i inne,
 • motywowanie do wychodzenia bezdomnych na „zewnątrz” placówki ze swoimi  propozycjami i działaniami,
 • motywowanie do wykonywania prac społeczno-użytecznych na rzecz placówki
  i współmieszkańców.

 

Komentowanie jest wyłączone.