O nas

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) – jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym oraz więźniom.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
  • wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków,
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
  • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
  • szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Komentowanie jest wyłączone.