Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (FEAD)

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11/13
 • Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22/24

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.  

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności: - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), - wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie: - warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, - warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, - programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, - warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest: - dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań, - współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej, - oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach), - kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

ŹRÓDŁO:http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018. OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Grudziądzu [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI: Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Sposób kwalifikacji: - OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób; - OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL; - OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków: Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

- miód wielokwiatowy 0,4 l

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- groszek z marchewką 4 kg

- fasola biała 4 kg

- koncentrat pomidorowy 1,76 kg

- buraczki wiórki 1,05 kg

- powidła śliwkowe 1,5 kg

- makaron jajeczny 4,5 kg

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 4 kg

- kasza gryczana 2 kg

- herbatniki maślane 0,6 kg

- mleko UHT 7 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg

- szynka drobiowa 3 kg

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

- pasztet wieprzowy 0,64 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg

- cukier biały 4 kg

- olej rzepakowy 4 l

 

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering). W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin . Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie. SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS: - warsztaty kulinarne; - warsztaty edukacji ekonomicznej; - warsztaty dietetyczne; - warsztaty niemarnowania żywności. Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to: - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa; - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej); - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta będzie realizowało zadanie publiczne dotyczące dystrybucji żywności w granicach 100 ton w ramach programu „Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD″. Zadanie ma na celu pomoc żywnościową dla 1.750 osób miesięcznie w wyznaczonych terminach. Realizacja zadania ma załagodzić niedostatek i ubóstwo w rodzinie. Program realizowany będzie w terminie od września 2017 do maja 2018 roku.

Żywność będzie wydawana przy ul. Parkowej 22a (za Powiatowym Urzędem Pracy) w Grudziądzu.

Zadanie realizowane jest w formie wspierania przez Prezydenta Grudziądza.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

I.Termin

II.Termin

III.Termin

IV.Termin

1.Grupa osób

13.09 11.10 08.11 06.12

2.Grupa osób

20.09 18.10 15.11 13.12

 

DODATKOWY                   27.09                        25.10                          22.11                         20.12

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

V.Termin

VI.Termin

VII.Termin

VIII.Termin

1.Grupa osób

10.01 07.02 14.03 11.04

2.Grupa osób

17.01 14.02 21.03 18.04

DODATKOWY                24.01                     21.02                       28.03                       25.04

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

IX.Termin

X.Termin

XI.Termin

XII.Termin

1.Grupa osób

09.05

2.Grupa osób

16.05

DODATKOWY          23.05

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, że w dniach (harmonogram poniżej) przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla wytypowanych osób korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 9:00- 11:00 przez eksperta kulinarnego.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH: - 11.10.2017 - 18.10.2017 - 08.11.2017 - 15.11.2017 - 06.12.2017 - 13.12.2017 - 10.01.2018 - 17.01.2018 - 07.02.2018 - 14.02.2018 - 14.03.2018 - 21.03.2018 - 11.04.2018 - 18.04.2018

POMOC TOWARZYSZĄCA DLA OSÓB  KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE psycholog- A. Sikora-Majkowska codziennie(po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie); tel. 56/69 68 789, ul. Waryńskiego 36 WSPARCIE PRAWNE Radca prawny- M. Stępień, E. Grzędzicka środa godz. 07:30 – 14:30 ul. Waryńskiego 34 ŁAŹNIA Możliwość skorzystania z łaźni i środków higienicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00 – 12:00

  PODPROGRAM 2016 OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017. OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI: Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie (od 01.01.2017 obowiązuje nowe kryterium dochodowe - dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Sposób kwalifikacji: OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL; OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: - Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków: - Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy. - Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja] - Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji. - W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań. - W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin . - Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do: Banku Żywności w Grudziądzu lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LISTA OPR/OPL: - Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak: - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne). - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej): - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS): - warsztaty kulinarne; - warsztaty dietetyczne; Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZSZĄCYCH: warsztaty kulinarne - 09.11.2016 - 16.11.2016 - 07.12.2016 - 14.12.2016 - 11.01.2017 - 18.01.2017 - 08.02.2017 - 15.02.2017 - 15.03.2017 - 22.03.2017 - 12.04.2017 - 19.04.2017 - 10.05.2017 - 17.05.2017

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe) - skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane) - mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) - mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju) - cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy) - tłuszcze (olej rzepakowy) - dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami)

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 2109 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: - 87676,62 ton żywności - 14750 paczek żywnościowych - 0 posiłków

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 14 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 215 osób.

6. Rodzaje warsztatów: - Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników - Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników - Kulinarne – 14 spotkań dla 215 uczestników - Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Grudziądza ,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 2472 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 96677,31 ton żywności;
  • 17615 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 14 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 226 osoby
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 14 spotkań dla 226 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2015 – efekty - W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna , płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy. - Pomoc żywnościowa trafiła do 2429 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. - Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 199066,86 ton żywności - W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 10 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 200 osób Rodzaje warsztatów: - Ekonomiczne – 0 spotkań, 0 uczestników - Żywieniowe – 0 spotkań, 0 uczestników - Kulinarne – 10 spotkań, 200 uczestników - Niemarnowanie żywności – 0 spotkań, 0 uczestników

PODPROGRAM 2014 – efekty 1. W ramach POPŻ Podprogram 2014, który był realizowany w okresie styczeń 2015 – luty 2015, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy. 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 3300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym 24.090 ton żywności 4. W ramach Podprogramu 2014 realizowaliśmy również działania towarzyszące niefinansowe skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań zapewniona była pomoc psychologa, prawnika oraz możliwość korzystania z łaźni i środków higienicznych.

Logo PEAD kopia    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *