Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (FEAD)

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11/13
 • Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22/24

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

 

  1. dochód osoby i rodziny;

 

 1. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.  

W związku z korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach programu Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” i przekazaniem danych osobowych,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z siedzibą w Grudziądzu (dalej: „ADMINISTRATOR”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Parkowa 22/24, 83-300 Grudziądz lub drogą e-mailową pod adresem: tpba.gr@wp.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu korzystania z pomocy żywnościowej oraz udziału w działaniach towarzyszących, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
 5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym: MRPiPS, KOWR, Federacji Polskich Banków żywności oraz innym podmiotom, w tym Bankowi Żywności wGrudziądzu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od dnia rozliczenia Programu.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z programu POPŻ.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
– włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
– pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
– wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
– warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
– programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
– dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
– współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
– oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
– kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

ŹRÓDŁO:http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

______________________________________________________________________________

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym

 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – czerwiec2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Grudziądzu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

KASZA JĘCZMIENNA 

2

0,5

1,00

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

9

0,5

4,50

MLEKO UHT 

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA 

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne

 • warsztaty edukacji ekonomicznej

 • warsztaty dietetyczne

 • warsztaty niemarnowania żywności

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, że w dniach (harmonogram poniżej) przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla wytypowanych osób korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 8:00- 10:00 i 10:30- 12:30 przez eksperta kulinarnego.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH:

– 09.02.2022

– 16.02.2022

– 09.03.2022

– 16.03.2022

– 10.03.2022

– 17.03.2022

– 06.04.2022

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

Lista nr 1 09.02 09.03 06.04 11.05 08.06

Lista nr 2

16.02 16.03 13.04 18.05 15.06
Lista nr 3   10.03 07.04 12.05 09.06

Lista nr 4

  17.03 14.04 19.05 20.06

Lista nr 5

    08.04 13.05 10.06

Lista nr 6

    15.04 20.05 17.06

DODATKOWY 23.02 23.03 20.04 25.05 22.06

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

Zaległy towar: za m-c luty 24.03, za m-c luty, marzec 21.04, za m-c luty, marzec, kwiecień 26.05, za m-c luty, marzec, kwiecień, maj 23.06, za m-c luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 06.07

 

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności W Grudziądzu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

1

0,5

0,50

Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;

 

  • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 

  • warsztaty dietetyczne;

 

  • warsztaty niemarnowania żywności,

 

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

Lista nr 1

14.04 05.05 02.06 07.07 04.08

Lista nr 2

21.04 12.05 09.06 14.07 11.08

Lista nr 3

  06.05 15.06 08.07 05.08

Lista nr 4

  13.05 10.06 15.07 12.08

Lista nr 5

    04.06 09.07 06.08

Lista nr 6

    11.06 16.07 13.08

DODATKOWY 28.04 19.05 16.06 21.07 18.08

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

Zaległy towar: za m-c kwiecień 26.05, za m-c maj 23.06, za m-c czerwiec 28.07, za m-c lipiec i sierpień 25.08

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH:

– 02.06.2021

– 04.06.2021

– 09.06.2021

– 10.06.2021

– 11.06.2021

– 15.06.2021

– 07.07.2021

Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 8:00- 10:00 i 10:30- 12:30 przez eksperta kulinarnego.

 

 

POMOC TOWARZYSZĄCA  DLA OSÓB

KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

psycholog- A. Sikora-Majkowska

codziennie (po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie)

tel. 56/69 68 789, ul. Waryńskiego 36

WSPARCIE PRAWNE

Radca prawny- M. Stępień, E. Grzędzicka

środa godz. 07:30 – 14:30

ul. Waryńskiego 34

ŁAŹNIA

Możliwość skorzystania z łaźni i środków higienicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00 – 12.00

 

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z terenu województwa kujawsko- pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Grudziądzu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 1404 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 58849,55 ton żywności;

– 6820 paczek żywnościowych;

– 0 posiłków;

 

W ramach POPŻ Podprogram2020 dla 210 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 14 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 

– edukacji finansowej – 0 spotkań dla 0 uczestników

– żywieniowo-dietetycznych – 0 spotkań dla 0 uczestników

– kulinarnych – 14 spotkań dla 210 uczestników

– niemarnowania żywności – 0 spotkań dla 0 Uczestników

– innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 Uczestników

 

PODROGRAM 2019

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 • Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

 • W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 • W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

 • W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

 • Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 • Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 • Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

 • Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 • Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

UWAGA zmiany!!!

OSOBY, KTÓRE MIAŁY WYZNACZONY TERMIN ODBIORU NA:

22.04.20 – NOWY TERMIN: 20.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

23.04.20 – NOWY TERMIN: 21.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

24.04.20 – NOWY TERMIN: 22.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

27.04.20 – NOWY TERMIN: 26.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

28.04.20 – NOWY TERMIN: 27.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

29.04.20 – NOWY TERMIN: 27.05.20 w godz. 8:00 – 14:00

 

OSOBY, KTÓRE MIAŁY WYZNACZONY TERMIN ODBIORU NA 08.04.2020 – NOWY TERMIN:

LISTA NR 1

– OD nr 1 DO nr 163 – 22.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

– OD nr 164 DO nr 306 – 23.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

LISTA NR 1A

– OD nr 1A DO nr 116A –  24.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

 

OSOBY, KTÓRE MIAŁY WYZNACZONY TERMIN ODBIORU NA 15.04.2020 – NOWY TERMIN:

LISTA NR 2

– OD nr 1 DO nr 135 – 27.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

LISTA 2A

– OD nr 1A DO nr 60A – 28.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

LISTA 2B

– OD nr 1B DO nr 42B – 28.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30

LISTA 2C

– OD nr 1C DO nr 12C- 28.04.20 W GODZ. 8:00 – 14:30    

   

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻracjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującymprzekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej  potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Grudziądzu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa Kujawsko -Pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 • Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 48 kg w tym:

 • Artykuły warzywne i owocowe:
 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,-
 • sok jabłkowy klarowny 4l
 • Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 • Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 • Artykuły mięsne:
 • szynka drobiowa 2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 • Cukier
 • cukier biały 4 kg,
 • Tłuszcze
 • olej rzepakowy 4 l,
 • Dania gotowe
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 • Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;

 

  • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 

  • warsztaty dietetyczne;

 

  • warsztaty niemarnowania żywności,

 

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

  I.Termin

II.Termin

III.Termin

IV.Termin

1.Grupa osób

12.02 11.03 08.04 13.05

2.Grupa osób

19.02 18.03 15.04 20.05

 

DODATKOWY 26.02 25.03 22.04 27.05

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

 

V.Termin

VI.Termin

VII.Termin

VIII.Termin

1.Grupa osób

10.06 08.07    

2.Grupa osób

17.06 15.07    

 

DODATKOWY 22.06 22.07

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, że w dniach (harmonogram poniżej) przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla wytypowanych osób korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 8:00- 10:00 przez eksperta kulinarnego.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH:

– 12.02.2020

– 19.02.2020

– 11.03.2020

– 18.03.2020

– 08.04.2020

– 15.04.2020

– 13.05.2020

– 20.05.2020

– 10.06.2020

– 17.06.2020

– 08.07.2020

– 15.07.2020

SCENARIUSZ WARSZTATÓW

CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Zintegrowanie zespołu (przedstawienie trenera i uczestników)
 2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności kulinarnych
 3. Wprowadzenie lekkiej i przyjemnej atmosfery

 4. Nauczenie sztuki przygotowania kilku prostych dań

SCENARIUSZ

Podczas warsztatów uczestnicy maja okazję zapoznania się z możliwością wykorzystania znanych, podstawowych produktów do stworzenia nowych dań oraz mogą dowiedzieć się jakie są podstawowe składniki i sposoby przygotowania potraw.
Stawiany jest nacisk na integracj
ę nie zapominając, że ma być miło i smacznie!

PRZEBIEG  WARSZTATÓW

1.Rozpoczęcie warsztatów. Krótka prelekcja i wspólna rozmowa na temat wybranych produktów, dań oraz tematu warsztatów.

2.Osoby biorące udział w warsztatach dowiadują się jak łączyć składniki i techniki gotowania. Podczas gotowania oprócz rozwinięcia swoich umiejętności kucharskich, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się na jakie produkty i potrawy warto w kuchni stawiać”! Oferta skierowana jest do osób otwartych na nowe doświadczenia smakowe, nowatorskie połączenia smaków i aromatów.

3.Prezentacja dań i wspólna konsumpcja.

POMOC TOWARZYSZĄCA DLA OSÓB

KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

psycholog- A. Sikora-Majkowska

codziennie(po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie);

tel. 56/69 68 789, ul. Waryńskiego 36

 1. WSPARCIE PRAWNE

Radca prawny- M. Stępień, E. Grzędzicka

środa godz. 07:30 – 14:30

ul. Waryńskiego 34

 1. ŁAŹNIA

Możliwość skorzystania z łaźni i środków higienicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00 – 12:00

PODPROGRAM 2019 – efekty

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z terenu województwa kujawsko – pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Grudziądzu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe)

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)

 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju)

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy)

 • tłuszcze (olej rzepakowy)

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 6646 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 66897,06 ton żywności

 • 6646 paczek żywnościowych

 • 0 posiłków

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 1455 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 33 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – 0 spotkań dla 0 uczestników

 • żywieniowo dietetycznych – 0 spotkań dla 0 uczestników

 • kulinarnych – 33 spotkania dla 212 uczestników

 • niemarnowania żywności – 0 spotkań dla 0 Uczestników

 • innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 Uczestników

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PODROGRAM 2018

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Grudziądzu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposob kwalifikacji:

 

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,

 2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5. Cukier

  • cukier biały 4 kg,

 

 • miód nektarowy wielokwiatowy

6. Tłuszcze

 • olej rzepakowy 4 l

7. Dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;

 

  • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 

  • warsztaty dietetyczne;

 

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

       I.Termin II.Termin III.Termin IV.Termin
1.Grupa osób 14.11 05.12 09.01 06.02
2.Grupa osób 21.11 12.12 16.01 13.02

DODATKOWY TERMIN (środa) godz. 8.00 – 12.00: 28.11, 19.12, 23.01, 20.02

 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA  godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

  V.Termin VI.Termin VII.Termin VIII.Termin
1.Grupa osób 13.03 10.04 08.05  
2.Grupa osób 20.03 17.04 15.05

 

DODATKOWY TERMIN (środa) godz. 8.00-12.00 : 27.03, 24.04, 22.05

 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA  godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

 

  IX.Termin X.Termin XI.Termin XII.Termin
1.Grupa osób 09.05      
2.Grupa osób 16.05      

DODATKOWY TERMIN (środa) godz. 8.00 – 12.00: 23.05

 

         Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta informuje,   że  w  dniach (harmonogram poniżej) przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla wytypowanych osób korzystających z pomocy żywnościowej  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego  przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 8:00- 10:00 przez eksperta kulinarnego.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH:

– 14.11.2018

– 21.11.2018

– 05.12.2018

– 12.12.2018

– 09.01.2019

– 16.01.2019

– 06.02.2019

– 13.02.2019

– 13.03.2019

– 20.03.2019

– 10.04.2019

– 17.04.2019

– 08.05.2019

– 15.05.2019

 

 

   

POMOC TOWARZYSZĄCA  DLA OSÓB

KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

psycholog- A. Sikora-Majkowska

codziennie (po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie)

tel. 56/69 68 789,  ul. Waryńskiego 36

WSPARCIE PRAWNE

Radca prawny- M. Stępień, E. Grzędzicka

środa godz. 07:30 – 14:30

ul. Waryńskiego 34

ŁAŹNIA

Możliwość skorzystania z łaźni i środków higienicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00 – 12.00

PODPROGRAM 2018 – efekty

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z terenu województwa kujawsko – pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Grudziądzu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe)

skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)

mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)

mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju)

cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy)

tłuszcze (olej rzepakowy)

dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1773 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 74.049,45 ton żywności;

– 10542 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2018 dla 1773 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 14 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

Ekonomiczne – 0 spotkań dla 0 uczestników

Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników

Kulinarne – 14 spotkań dla 243 uczestników

Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

——————————————————————————————————————–

PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Grudziądzu [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
– OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
– OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
– OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

– miód wielokwiatowy 0,4 l

– kabanosy wieprzowe 0,36 kg

– groszek z marchewką 4 kg

– fasola biała 4 kg

– koncentrat pomidorowy 1,76 kg

– buraczki wiórki 1,05 kg

– powidła śliwkowe 1,5 kg

– makaron jajeczny 4,5 kg

– makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

– ryż biały 4 kg

– kasza gryczana 2 kg

– herbatniki maślane 0,6 kg

– mleko UHT 7 l

– ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

– gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg

– szynka drobiowa 3 kg

– szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

– pasztet wieprzowy 0,64 kg

– filet z makreli w oleju 1,7 kg

– cukier biały 4 kg

– olej rzepakowy 4 l

 

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
– warsztaty kulinarne;
– warsztaty edukacji ekonomicznej;
– warsztaty dietetyczne;
– warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
– włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
– pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
– pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
– wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta będzie realizowało zadanie publiczne dotyczące dystrybucji żywności w granicach 100 ton w ramach programu „Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD″. Zadanie ma na celu pomoc żywnościową dla 1.750 osób miesięcznie w wyznaczonych terminach. Realizacja zadania ma załagodzić niedostatek i ubóstwo w rodzinie. Program realizowany będzie w terminie od września 2017 do maja 2018 roku.

Żywność będzie wydawana przy ul. Parkowej 22a (za Powiatowym Urzędem Pracy) w Grudziądzu.

Zadanie realizowane jest w formie wspierania przez Prezydenta Grudziądza.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŚRODA godz. 8:00- 14:30, ul. Parkowa 22a (za Urzędem Pracy)

  I.Termin

II.Termin

III.Termin

IV.Termin

1.Grupa osób

13.09 11.10 08.11 06.12

2.Grupa osób

20.09 18.10 15.11 13.12

 

DODATKOWY                   27.09                        25.10                          22.11                         20.12

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00


 

V.Termin

VI.Termin

VII.Termin

VIII.Termin

 

1.Grupa osób

10.01 07.02 14.03 11.04

2.Grupa osób

17.01 14.02 21.03 18.04

DODATKOWY                24.01                     21.02                       28.03                       25.04

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

 

IX.Termin

X.Termin

XI.Termin

XII.Termin

 

1.Grupa osób

09.05      

2.Grupa osób

16.05      

DODATKOWY          23.05

TERMIN(środa)

godz.8:00- 12:00

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, że w dniach (harmonogram poniżej) przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla wytypowanych osób korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Warsztaty prowadzone będą w budynku przy ul. Parkowej 22a (za Rejonowym Urzędem Pracy) w godz. 9:00- 11:00 przez eksperta kulinarnego.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH:
– 11.10.2017
– 18.10.2017
– 08.11.2017
– 15.11.2017
– 06.12.2017
– 13.12.2017
– 10.01.2018
– 17.01.2018
– 07.02.2018
– 14.02.2018
– 14.03.2018
– 21.03.2018
– 11.04.2018
– 18.04.2018

POMOC TOWARZYSZĄCA DLA OSÓB  KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
psycholog- A. Sikora-Majkowska
codziennie(po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie);
tel. 56/69 68 789, ul. Waryńskiego 36
WSPARCIE PRAWNE
Radca prawny- M. Stępień, E. Grzędzicka
środa godz. 07:30 – 14:30
ul. Waryńskiego 34
ŁAŹNIA
Możliwość skorzystania z łaźni i środków higienicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00 – 12:00

 
PODPROGRAM 2016
OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie (od 01.01.2017 obowiązuje nowe kryterium dochodowe – dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
– Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
– Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
– W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
– W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:
Banku Żywności w Grudziądzu
lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie
lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LISTA OPR/OPL:
– Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:
– włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
– pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
– pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
– wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):
– warsztaty kulinarne;
– warsztaty dietetyczne;
Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZSZĄCYCH: warsztaty kulinarne
– 09.11.2016
– 16.11.2016
– 07.12.2016
– 14.12.2016
– 11.01.2017
– 18.01.2017
– 08.02.2017
– 15.02.2017
– 15.03.2017
– 22.03.2017
– 12.04.2017
– 19.04.2017
– 10.05.2017
– 17.05.2017

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
– warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe)
– skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)
– mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)
– mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju)
– cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy)
– tłuszcze (olej rzepakowy)
– dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami)

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 2109 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 87676,62 ton żywności
– 14750 paczek żywnościowych
– 0 posiłków

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 14 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 215 osób.

6. Rodzaje warsztatów:
– Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników
– Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
– Kulinarne – 14 spotkań dla 215 uczestników
– Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2016 – efekty

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Grudziądza ,

 

  1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

 

  1. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 2472 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

  1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:           
   • 96677,31 ton żywności;
   • 17615 paczek żywnościowych;
   • 0 posiłków;

 

  1. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 14 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 226 osoby

 

 1. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników

 

  • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

  • Kulinarne – 14 spotkań dla 226 uczestników

 

 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2015 – efekty
– W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 – czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna , płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
– Pomoc żywnościowa trafiła do 2429 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
– Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 199066,86 ton żywności
– W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 10 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 200 osób
Rodzaje warsztatów:
– Ekonomiczne – 0 spotkań, 0 uczestników
– Żywieniowe – 0 spotkań, 0 uczestników
– Kulinarne – 10 spotkań, 200 uczestników
– Niemarnowanie żywności – 0 spotkań, 0 uczestników

PODPROGRAM 2014 – efekty
1. W ramach POPŻ Podprogram 2014, który był realizowany w okresie styczeń 2015 – luty 2015, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 3300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym 24.090 ton żywności
4. W ramach Podprogramu 2014 realizowaliśmy również działania towarzyszące niefinansowe skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań zapewniona była pomoc psychologa, prawnika oraz możliwość korzystania z łaźni i środków higienicznych.

Logo PEAD kopia

 

 

Komentowanie jest wyłączone.