Projekt „Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne”

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 01.04.2022 – 31.12.2022 będzie realizowało projekt dotyczący „Rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim” pt. „Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne”. Projekt zapewni pomoc 20 bezdomnym mężczyznom w postaci:

Porad i konsultacji specjalistycznych z terapeutą odwykowym (52 godz.):
– wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
– propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie
zagrożeń
płynących z powrotu do uzależnień,
– zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn i mechanizmów uzależnienia
– zrozumienia jaką rolę pełni alkohol (i inne substancje
psychoaktywne) w życiu
– rozpoczęcie pracy nad budową nowego – trzeźwego życia

Zajęć reintegracji społecznej prowadzonych przez psychologa (52 godz.):
– poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
– samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
– zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
– wzmocnienie wiary we własne siły,
– samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, nabycie
Umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie
– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów
życiowych
– nauka pełnienia ról społecznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Komentowanie jest wyłączone.