Program „Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne”

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 01.04.2020 – 31.10.2020 będzie realizowało projekt dotyczący „ Rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim” pt. „Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne ”. Projekt zapewni pomoc 30 bezdomnym mężczyznom w postaci:

Porad i konsultacji specjalistycznych z terapeutą odwykowym (28 godz.):

– wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
– propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień
– zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn i mechanizmów uzależnienia

– zrozumienia jaką rolę w życiu pełni alkohol (i inne substancje psychoaktywne)
– rozpoczęcie pracy nad budową nowego – trzeźwego życia

Zajęć reintegracji społecznej prowadzonych przez psychologa (28 godz.):

– poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości
– samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych
– zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych
– wzmocnienie wiary we własne siły
– samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie

– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych

– nauka pełnienia ról społecznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.kujawsko-pomorskie.pl

Komentowanie jest wyłączone.