Streetworking

W ramach projektu „Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki” wsparciem objętych zostało m.in. 20 osób, borykających się z problemem bezdomności. Streetworking (praca prowadzona na ulicy) stanowi przykład innowacyjnej formy pracy socjalnej, która polega na pracy poza instytucjami, bezpośrednio w środowisku osoby potrzebującej. Poprzez swój indywidualny i elastyczny charakter streetworking umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym i niezauważanym. Pozwala na dotarcie ze wsparciem do wielu trudnych grup społecznych w miejscach ich przebywania. Takie, niestandartowe działania przewidywał także grudziądzki projekt, w ramach którego działa dwóch, odpowiednio przeszkolonych streetworkerów.

Streetworking to forma pracy socjalnej prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną pozostająca poza systemem pomocy instytucjonalnej, odbywającej się:

 1. w jej środowisku,
 2. na jej zasadach,
 3. w jej tempie,
 4. w oparciu o plan, który zaakceptowała osoba bezdomna.

Osoby żyjące poza instytucjami (dworce, działki, altanki, klatki schodowe), generalnie odrzucają możliwość korzystania z form instytucji (placówki dla osób bezdomnych). Wyjście do tych osób do miejsc ich pobytu stanowi często jedyny sposób nawiązania kontaktu i relacji pomocowych. Streetworking nakierowany jest na pracę z osobą bezdomną, w jej środowisku, przestrzeni życiowej, stanowiący punkt wyjścia do dalszych działań nakierowanych na reintegrację społeczną a później zawodową.

CELE STREETWORKINGU SKIEROWANE NA JEDNOSTKĘ

 • Poprawa jakości  życia i doprowadzenie do zmiany postawy i sposobu myślenia

ZADANIA

 1. Dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z systemu pomocy społecznej
 2. Wzbudzanie zaufania i motywacji do korzystania z pomocy
 3. Rozbudzenie i uświadomienie potrzeb
 4. Zmiana percepcji z teraźniejszości na przyszłość
 5. Stymulowanie społecznie pożądanych zachowań
 6. Ułatwienie dostępu do narzędzi i instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej
 • Podniesienie efektywności i skuteczności wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego

ZADANIA

 1. Dotarcie do osób nieobjętych działaniami systemu pomocy społecznej
 2. Zwiększenie częstotliwości kontaktu z osobami z obszaru wykluczenia
 3. Włączenie osób do systemu pomocy społecznej i innych instytucji polityki społecznej
 4. Zwiększenie dostępności informacji, a przez to zwiększenie skuteczności wsparcia
 5. Cykliczność kontaktów oraz monitorowanie i wzmacnianie postępów klienta

ZADANIA STREETWORKINGU

Praca z klientem – nawiązanie, podtrzymanie, rozwijanie i wygaszanie kontaktu

 • pierwszy kontakt – ocena sytuacji – potrzeba interwencji/nastawienie na pracę długofalową
 • wzbudzenie zaufania
 • rozbudzenie i uświadomienie potrzeb
 • zmiana z perspektywy „tu i teraz” na myślenie przyszłościowe
 • przekazywanie rzetelnej informacji o systemie pomocy
 • wspólne ustalenie planu działania w oparciu o zasoby jednostki ze środowiska – urealnienie potrzeb
 • motywowanie do realizacji planu
 • przekazanie kontaktu
 • włączenie klienta do systemu pomocy
 • współpraca klienta z systemem
 • monitoring sytuacji klienta
 • stopniowe wygaszanie kontaktu – usamodzielnianie od pomocy streetworkera

Praca z właściwymi instytucjami

 • ustalenie reguł współpracy i kompetencji
 • wymiana i obieg informacji
 • interwencja w sytuacji zagrożenia na zasadzie współpracy
 • uświadomienie i pokazanie aktualnego obrazu problemu
 • wspólna praca nad zmianą stereotypu osoby bezdomnej
 • przekazywanie rzetelnej wiedzy społeczności lokalnej na temat pomocy osobom bezdomnym

Misją streetworkera jest:

 • docieranie do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
 • praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia,
 • współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.

Komentowanie jest wyłączone.