Historia

Nasza organizacja powstała w roku 1981 pod nazwą Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu.

Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona św. Brata Alberta.
Towarzystwo realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi, działającymi w dziedzinie pomocy społecznej.
Z inicjatywy
 ks. Infułata Tadeusza Nowickiego proboszcza parafii farnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Grudziądzu oraz na mocy uchwały 2 ZG Nr 362/93 w dniu 6.07 / 1993 r. powołane zostało Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pierwszym prezesem, założycielem Koła Grudziądzkiego wybrana została Pani Aleksandra Żołnowska.

Dzięki zabiegom Zarządu Koła, Wojewoda Toruński przyznał w 30 letnią dzierżawę budynek przy ul. Parkowej 22/24 na potrzeby zorganizowania schroniska dla bezdomnych. Przekazany obiekt, wymagał dużych nakładów finansowych i materialnych.
Pełna mobilizacja ówczesnych członków Towarzystwa, władz miasta i Kościoła, sprawiła, że Schronisko rozpoczęło swoją działalność
 1 lutego 1994 r. 22 marca 1994 r. ks. Infułat Tadeusz Nowicki poświęcił zorganizowaną przez mieszkańców Kaplicę.    
11 czerwca 1994 r. odbyło się pierwsze Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z 27 osobowego składu członków Koła wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Stanisław Kotz.
Pozostali członkowie, to:
– Pan Leszek Zalewski – w-ce prezes
– Pan Marian Smagliński – sekretarz
– Pan Paweł Kobylacki – skarbnik
– Pani Maria Wagner – członek
– Pani Daniela Grabowska – członek
– Pan Kazimierz Kalkowski – członek
Jednocześnie została powołana Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kierowanie Schroniskiem powierzono Panu Jerzemu Dziarskiemu.
Skład ciał statutowych tzn. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegał zmianom. Zmieniali się Kierownicy Schroniska i pracownicy etatowi. Odchodzili i przychodzili nowi członkowie Towarzystwa. Pozyskujemy ciągle nowych sponsorów, darczyńców. Schronisko nieustannie modernizujemy, doposażamy, remontujemy.
W 1999 r. otworzyliśmy obok Schroniska, Noclegownię. W 2000 r. przejęliśmy Schronisko wraz z 7 hektarowym gospodarstwem rolno-hodowlanym w Smętowie Gr. /w woj. Pomorskim/. W 2014 r. dzięki dofinansowaniu z Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wyremontowaliśmy pomieszczenia dla nowo utworzonej Ogrzewalni. Rok później z tego samego źródła pozyskaliśmy kolejne pieniądze dzięki, którym przekształciliśmy część pomieszczeń Schroniska do zadań opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Tak powstała Infirmeria im. św. Brata Alberta, która w 2018 r. została przekształcona w Infirmerię im. św. Brata Alberta- schronisko z usługami opiekuńczymi. Od 29.09.2015 r. organizacja posiada również osobowość prawną.
Naszym podopiecznym stwarzamy godne warunki materialno-bytowe. Dbamy nie tylko o dach nad głową i strawę, ale również o pomoc duchową. Księża kapelani odprawiają mszę św., słuchają spowiedzi. Prowadzą rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Posiłki rozpoczynamy modlitwą. Odbywaliśmy pielgrzymki: do grobu św. Brata Alberta, a także do wielu lokalnych sanktuariów Maryjnych.
Nasza działalność to nie tylko pomoc bezdomnym. Dla potrzebujących z miasta wydajemy paczki żywnościowe z okazji Świąt, odzież oraz żywność z programu FEAD. Od początku swej działalności jesteśmy współorganizatorem Kolacji Wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza. Udzielamy się społecznie na rzecz wielu parafii i miasta. Współpracujemy z Urzędami Wojewódzkimi: kujawsko-pomorskim i pomorskim, z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, z Urzędem Miasta Grudziądz oraz Urzędem Gminy – Smętowo Gr., z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z organizacjami pozarządowymi takimi jak:
 Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, PKPS-em, PCK i Bankiem Żywności.
Jesteśmy aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku
oraz Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Od października 2018r. udzielamy się w Wojewódzkiej Radzie ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego, gdzie Wiceprezes Grudziądzkiego TPBA Hanna Szymańska pełni funkcję sekretarza.

W maju 2018 r. obchodziliśmy XXV-lecie naszego Koła, którego honorowy patronat jubileuszu objął Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski.

Za swoją działalność społeczną oraz rozwój organizacji zostaliśmy uhonorowani min. przez:

– Kujawsko- Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych Certyfikatem „Organizacja Sprawdzona” , który otrzymujemy od 2012 r.

– Zarząd Województwa Kujawsko –Pomorskiego „ Stalowym Aniołem” w 2013 r.

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za „Dobrą Praktykę Aktywnych Form Pomocy” w 2014 r.

– Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za „Działalność Społeczną i zaangażowanie na Rzecz Drugiego Człowieka” w 2017 r.

– Medalem Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego w uznaniu za „Zasługi na rzecz Województwa Kujawsko -Pomorskiego i jego mieszkańców” w 2018 r.

 

Komentowanie jest wyłączone.