Historia

Nasza organizacja powstała w roku 1981 pod nazwą Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu.

Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona św. Brata Alberta. Towarzystwo realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi, działającymi w dziedzinie pomocy społecznej. Z inicjatywy ks. Infułata Tadeusza Nowickiego proboszcza parafii farnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Grudziądzu oraz na mocy uchwały 2 ZG Nr 362/93 w dniu 6.07 / 1993 r. powołane zostało Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pierwszym prezesem, założycielem Koła Grudziądzkiego wybrana została Pani Aleksandra Żołnowska.

Dzięki zabiegom Zarządu Koła, Wojewoda Toruński przyznał w 30 letnią dzierżawę budynek przy ul. Parkowej 22/24 na potrzeby zorganizowania schroniska dla bezdomnych. Przekazany obiekt, wymagał dużych nakładów finansowych i materialnych. Pełna mobilizacja ówczesnych członków Towarzystwa, władz miasta i Kościoła, sprawiła, że Schronisko rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1994 r. 22 marca 1994 r. ks. Infułat Tadeusz Nowicki poświęcił zorganizowaną przez mieszkańców Kaplicę.     11 czerwca 1994 r. odbyło się pierwsze Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z 27 osobowego składu członków Koła wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Stanisław Kotz. Pozostali członkowie, to: - Pan Leszek Zalewski - w-ce prezes - Pan Marian Smagliński - sekretarz - Pan Paweł Kobylacki - skarbnik - Pani Maria Wagner - członek - Pani Daniela Grabowska - członek - Pan Kazimierz Kalkowski - członek Jednocześnie została powołana Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kierowanie Schroniskiem powierzono Panu Jerzemu Dziarskiemu. Skład ciał statutowych tzn. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegały w ciągu 10-lecia zmianom. Zmieniali się Kierownicy Schroniska i pracownicy etatowi. Odchodzili i przychodzili nowi członkowie Towarzystwa. Pozyskujemy ciągle nowych sponsorów, darczyńców. Schronisko nieustannie modernizujemy, doposażamy, remontujemy. W 1999 r. otworzyliśmy obok Schroniska, Noclegownię. W 2000 r. przejęliśmy Schronisko wraz z 7 hektarowym gospodarstwem rolno-hodowlanym w Smętowie Gr. /w woj. Pomorskim/ Naszym podopiecznym stwarzamy godne warunki materialno-bytowe. Dbamy nie tylko o dach nad głową i strawę, ale również o pomoc duchową. Księża kapelani odprawiają mszę św., słuchają spowiedzi. Prowadzą rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Podopieczni co środę odmawiają Różaniec i słuchają przemówień papieskich. Posiłki rozpoczynamy modlitwą. Odbywaliśmy pielgrzymki: do grobu św. Brata Alberta, a także do wielu lokalnych sanktuariów Maryjnych. Nasza działalność to nie tylko pomoc bezdomnym. Dla potrzebujących z miasta wydajemy paczki żywnościowe, obiady, odzież, obuwie oraz żywność z programu PEAD (ponad 200 ton rocznie). Udzielamy się społecznie na rzecz wielu parafii i miasta. Współpracujemy z Urzędami Wojewódzkimi i kujawsko-pomorskim i pomorskim, z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Miasta Grudziądz oraz Urzędem Gminy - Smętowo Gr., z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, PKPS-em, PCK i Bankiem Żywności. Jesteśmy aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku.

 

Komentowanie jest wyłączone